• ກຽມສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ

ໂດຍ: Admin Mahason 13 ພະຈິກ 2017 (13.21 ນ.) Read : 2,469

ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກຳ ກະຊວງການເງິນ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການໃນຫົວຂໍ້ “ແຜນປັບປຸງລະບົບ GFIS ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບ FMIS” ແຜນງານປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດເປັນທັນສະໄໝ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ພື້ນຖານຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ການນຳຂອງກະຊວງການເງິນ, ເຕົ້າໂຮມບັນດາຊ່ຽວຊານຈາກທຸກຂົງເຂດກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕອບຄຳຖາມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ. 

ທ່ານ ປອ. ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ, ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກຳ ກະຊວງການເງິນ ກ່າວວ່າ: ພາຍຫຼັງຄະນະວິຊາການ ບໍລິສັດ WYG ໄດ້ສຳເລັດການປະເມີນສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບ GFIS ແລະ ແຜນດຳເນີນງານການກະກຽມສ້າງລະບົບ FMIS ການປະເມີນລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງການເງິນ (GFIS) ເພື່ອກະກຽມສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດເປັນທັນສະໄໝ (FMIS) ຄະນະວິຊາການຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ WYG ແລະ ບັນດາກົມກ່ຽວ ຂ້ອງໄດ້ສໍາເລັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບ GFIS, ການປະເມີນລະບົບລະບົບຄວາມປອດໄພ (Cyber Security Assessment) ແລະ ແຜນການປັບປຸງລະບົບດັ່ງກ່າວ, ກ່ອນຈະມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບ FMIS, 

ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ກຳລັງກະກຽມແຕ່ງຄະນະກະກຽມໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະຄື: ໄລຍະທີ1 (2018-2020) ກຳນົດການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍການເງິນ ແລະ ການຄວບຄຸມດ້ານການເງິນເຂົ້າໃນລະບົບ; ໄລຍະທີ2 (2021-2025) ປັບປຸງສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານການເງິນ; ແລະ ໄລຍະທີ 3 (2026-2030) ສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການສະໜອງບໍລິການພາກລັດ.

ທີ່ມາ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ