• ແຕ່ງດອງແລ້ວ ຈະໄປຢູ່ເຮືອນໃຜດີ?

ໂດຍ: Admin Mahason 12 ມິຖຸນາ 2019 (14.39 ນ.) Read : 913

     ກ່ອນທີ່ຄູ່ຮັກຈະຕັດສິນໃຈແຕ່ງດອງກັນ ທັງສອງຄົນຄວນຕົກລົງກັນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍເສຍກ່ອນວ່າຈະໄປຢູ່ເຮືອນໃຜກັນແທ້ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຍັງບໍ່ມີເຮືອນເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະຕ້ອງໄດ້ເລືອກວ່າ ຈະໄປຢູ່ເຮືອນຜົວ ຫຼືເມຍ ທັງສອງຢ່າງລ້ວນແຕ່ມີຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈະມາຊ່ວຍສະຫຼຸບໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຕັດສິນໃຈງ່າຍຂຶ້ນ.
     ສໍາລັບທາງເລືອກນີ້ ຈະມີຂໍ້ດີທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຄື: ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເຊົ່າ ຫຼືຊື້ເຮືອນໃໝ່ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດນໍາເອົາເງິນສ່ວນນີ້ເກັບໄວ້ລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດໄດ້, ເຮັດໃຫ້ຝ່າຍໃດໜຶ່ງໄດ້ມີເວລາເບິ່ງແຍງພໍ່ແມ່ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະຖ້າຫາກຈະເອົາລູກ ກໍມີປູ່ຍ່າ-ພໍ່ແມ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງອີກແຮງໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຈ້າງຄົນອື່ນມາລ້ຽງດູ. ແຕ່ຂໍ້ເສຍຄື: ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດບັນຫາລະຫວ່າງພໍ່ເຖົ້າກັບລູກເຂີຍ ຫຼືແມ່ຍ່າກັບລູກໄພຂຶ້ນມາກໍເປັນໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນແຕ່ງງານຈະເຂົ້າກັນໄດ້ດີກໍຕາມ ອີກປະການໜຶ່ງຄື ການທີ່ເຮົາອອກໄປຢູ່ເຮືອນຄົນອື່ນ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກເປັນຄົນນອກ, ສິດໃນການຕັດສິນໃຈມີໜ້ອຍ ແລະຖືກຄວບຄຸມໂດຍເຈົ້າຂອງເຮືອນ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄົນຄອຍຊ່ວຍລ້ຽງລູກ ແຕ່ບັນດາປູ່ຍ່າ ຫຼືພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ອາດຈະຕາມໃຈຫຼານຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນສຸດທ້າຍລູກອາດຈະບໍ່ຟັງຄວາມເຮົາກໍເປັນໄດ້.
     ຖ້າຫາກເລືອກທີ່ຈະປຸກເຮືອນຢູ່ດ້ວຍຕົນເອງ ນີ້ເປັນຂໍ້ດີທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເພາະຈະໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງອິດສະຫຼະຕາມໃຈຕົນເອງ, ມີພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວ, ໄດ້ລ້ຽງລູກໃນແບບທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການ ແລະເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນເອງໃນອະນາຄົດ ໂດຍສາມາດສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ລູກເຕົ້າໄດ້. ແຕຂໍ້ເສຍຄື ການປຸກ ຫຼືຜ່ອນເຮືອນ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາເກັບເງິນຫຼາຍປີ ຖ້າຫາກຢູ່ໃນຊ່ວງວິກິດການເງິນຕົກຕໍ່າ ກໍອາດຈະເກີດບັນຫາໄດ້ ລວມເຖິງຖ້າພໍ່ແມ່ຂອງຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ຫາກເຈັບເປັນ ຫຼືບໍ່ສະບາຍ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນເພື່ອຮັກສາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຈຸດນີ້ຕື່ມອີກ.
     ໃນກໍລະນີ ຕ່າງຄົນຕ່າງກໍຢູ່ເຮືອນຕົນເອງ ຫຼືແຍກກັນຢູ່ ວິທີນີ້ອາດຈະເຫັນຜົນດີທີ່ສຸດ ເພາະຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຈະໄດ້ເບິ່ງແຍງພໍ່ແມ່ຂອງຕົນຢ່າງເຕັມທີ່ ແຕ່ສໍາລັບຊີວິດຄູ່ແລ້ວບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາເລື່ອງຄວາມສໍາພັນຫ່າງເຫີນໄດ້ ເນື່ອງຈາກບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາໄດ້ຢູ່ນໍາກັນ, ຖ້າຫາກມີລູກກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ສຶກສັບສົນ ເພາະໄດ້ຍ້າຍເຮືອນໄປມາເປັນປະຈໍາ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເດັກມີບັນຫາໄດ້.
     ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເລືອກທາງໃດ ກໍລ້ວນແຕ່ມີຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບທັງສອງຄົນວ່າຈະຮັບໄດ້ແບບໃດ ແລະຈະຕົກລົງກັນແນວໃດ ຄວນເປີດໃຈລົມກັນກ່ອນການແຕ່ງດອງຈະດີທີ່ສຸດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄອບຄົວຂອງທ່ານບໍ່ມີບັນຫາຕາມມາພາຍຫຼັງ.
ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ