• ອັນຕະລາຍຂອງສີທາເລັບ ກັບແມ່ຍິງຖືພາ

ໂດຍ: 23 ພະຈິກ 2018 (15.22 ນ.) Read : 3,315

ໃນໄລຍະຖືພາ ແຕ່ການເສີມແຕ່ງຄວາມງາມບາງຢ່າງທີ່ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນເລື່ອງເລັກນ້ອຍໂດຍສະເພາະ ການທາສີເລັບ ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້. ການທາເລັບໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຖືພາອາດເຮັດໃຫ້ມີພາວະເກີດລູກກ່ອນກຳນົດ ເພາະການນວດ, ບີບບໍລິເວນນິ້ວມື ແລະນິ້ວຕີນຈະເຮັດໃຫ້ມົດລູກບີບຕົວ, ແຕ່ຖ້າຫາກແມ່ໆຄົນໃດທີ່ຕ້ອງການຢາກທາສີເລັບຄວນປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພ.

1.ຖ້າຫາກທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ມັກໃຊ້ບໍລິການຕັດເລັບ, ທາສີເລັບພາຍໃນຮ້ານເສີມສວຍ, ສິ່ງທຳອິດຄວນພິຈາລະນາຄວາມສະອາດຂອງຮ້ານ ລວມໄປເຖິງອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືຕັດເລັບ, ຊາມທີ່ໃຊ້ແຊ່ນິ້ວມື, ນິ້ວຕີນ.

2.ຖ້າຫາກມີຄວາມກັງວົນໃຈ ຫຼືສົງໄສກ່ຽວກັບການເຮັດຄວາມສະອາດອຸປະກອນຕ່າງໆວ່າສະອາດດີ ຫຼືບໍ ທ່ານກໍຄວນສອບຖາມທັນທີໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອາຍ.

3.ໃນຂະນະທີ່ທາສີເລັບຄວນເລືອກນັ່ງໃກ້ກັບປະຕູ ຫຼືປ່ອງຢ້ຽມ ເພາະເປັນບ່ອນທີ່ມີລົມຜ່ານ ແລະອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ.

4.ບໍ່ຄວນໄປຕັດເລັບ ຫຼືທາສີເລັບໃນຂະນະທີ່ຕີນ, ມືຂອງທ່ານມີບາດແຜ, ເພາະເຊື້ອພະຍາດຈະສາມາດຊຶມເຂົ້າຮ່າງກາຍໄດ້ງ່າຍ.

5.ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການທາສີເລັບເອງກໍຄວນເລືອກບ່ອນອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ.

6.ເລືອກຜະລິດສີທາເລັບທີ່ບໍ່ມີສານເຄມີ.

7.ບໍ່ຄວນໃຊ້ບໍລິການຕັດເລັບ, ທາເລັບ ຫຼືເສີມຄວາມງາມອື່ນໆເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນໄລຍະຖືພາໄຕມາດທີ່ສອງ.

ນອກຈາກນີ້, ບາງທ່ານຍັງມີຄວາມເຊື່ອວ່າ: ສານເຄມີທີ່ຢູ່ໃນສີທາເລັບຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາມີລູກຍາກ.ທີ່ມາ: