• ເລືອກຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຜິວສຳລັບລູກນ້ອຍ

ໂດຍ: ແມວດຳ 28 ກຸມພາ 2018 (08.23 ນ.) Read : 958

ຜິວພັນຂອງລູກເປັນສະພາບຜິວທີ່ອ່ອນ, ເປັນຜິວທີ່ຍັງບໍ່ມີການພັດທະນາຢ່າງເຕັມທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມບອບບາງ, ສາມາດຕິດເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ, ສະນັ້ນ ຜູ້ປົກຄອງໂດຍສະເພາະຜູ້ເປັນແມ່ຈຶ່ງຕ້ອງເບິ່ງແຍງ, ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໂດຍສະເພາະການເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃນການບຳລຸງຜິວຂອງລູກນ້ອຍໃຫ້ເໝາະສົມເຊັ່ນ:

ຄີມກັນແດດ:ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນອັນດັບໜຶ່ງໃນການບຳລຸງຜິວຂອງລູກນ້ອຍເຖິງຈະຢູ່ພາຍໃນບ້ານຜິວຂອງລູກນ້ອຍກໍສາມາດດູດຊຶມສານ UV ໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ເວລາທີ່ຢູ່ບ້ານຄວນທາຄີມກັນແດດບາງໆ ຫຼືເລືອກຄີມກັນແດດທີ່ມີຄ່າ SPF ຕໍ່າ. ເມື່ອອອກໄປນອກບ້ານຄວນເລືອກຄີມທີ່ມີຄ່າ SPF ຕັ້ງແຕ່ 15 ຂຶ້ນໄປ, ແຕ່ຄີມກັນແດດຕ້ອງໃຊ້ສຳລັບລູກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປເທົ່ານັ້ນ.

ອຸປະກອນອາບນ້ຳ:ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະບູ່ ຫຼືນ້ຳສະຜົມຄວນເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ສຳລັບເດັກນ້ອຍເພາະຈະບໍ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານເຄມີ ແລະອ່ອນໂຍນຕໍ່ເດັກນ້ອຍ. ຖ້າຫາກລູກມີອາການແພ້ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ຄວນພົບແພດທັນທີ, ເນື່ອງຈາກສະພາບຜິວຂອງເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນຈະບໍ່ຄືກັນ.

ຄີມບຳລຸງຜິວ ແລະແປ້ງ:ຄີມບຳລຸງຜິວຕ້ອງເລືອກຄີມທີ່ໃຊ້ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະທາບາງໆເທົ່ານັ້ນ, ຄວນທາຫຼັງຈາກອາບນ້ຳ, ກ່ອນນອນເພື່ອຟື້ນຟູຜິວໄດ້ດີຂຶ້ນ, ສ່ວນແປ້ງຄວນທາສະເາພະບ່ອນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ ແລະມີການສຽດສີຫຼາຍ.

ການເບິ່ງແຍງຜິວພັນຂອງລູກນ້ອຍເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພາະສະພາບແວດລ້ອມອາດເປັນອັນຕະລາຍກັບຜິວ. ຜູ່້ໃຫຍ່ເອງກໍຍັງມີການເລືອກຜະລິດຕະພັນບຳລຸງ ແລະເບິ່ງແຍງຜິວຢ່າງເປັນປະຈຳ, ດັ່ງນັ້ນ ຜິວຂອງເດັກນ້ອຍກໍຄວນໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງ ແລະບຳລຸງເຊັ່ນດຽວກັນ.ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ