• ເປັນຫຍັງເດັກນ້ອຍມັກນອນຍົກຂາ?

ໂດຍ: 04 ມັງກອນ 2018 (06.58 ນ.) Read : 1,074

ຜູ້ປົກຄອງຫຼາຍທ່ານອາດສົງໄສວ່າຍ້ອນຫຍັງລູກນ້ອຍຈຶ່ງມັກນອນຍົກຂາ?, ສິ່ງດັ່ງກ່າວອາດເປັນການບົ່ງບອກເຖິງອາການບາງຢ່າງຂອງລູກ.

1. ເປັນຄວາມລຶ້ງເຄີຍ: ເດັກນ້ອຍຕອນຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ຈະຢູ່ໃນທ່າຍົກຂາຂຶ້ນມາລະດັບເອິກ, ສະນັ້ນ ເມື່ອເກີດອອກມາກໍເປັນຄວາມລຶ້ງເຄີຍ, ເດັກນ້ອຍບາງຄົນຍົກຂຶ້ນມາແລ້ວເອົານິ້ວຕີນຂຶ້ນມາດູດນຳອີກ.

2. ອາດເກີດອາການເຈັບທ້ອງ: ເນື່ອງຈາກລູກນ້ອຍອາດມີລົມໃນກະເພາະຫຼາຍເກີນໄປການນອນຍົກຂາຂຶ້ນອາດເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍສາມາດລະບາຍລົມອອກມາທາງຮູທະວານໄດ້, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍສະບາຍຕົວຂຶ້ນ. ຖ້າຜູ້ເປັນແມ່ຢາກຮູ້ວ່າລູກຍົກຂາຂຶ້ນຍ້ອນເຈັບທ້ອງ ຫຼື ບໍ, ເວລາລູກຍົກຂາຂຶ້ນໃຫ້ເອາມືລູບທ້ອງລູກແລ້ວບີບເບົາໆ ຫຼື ໃຫ້ລູກນອນຂວ່ຳເພື່ອໄລ່ລົມອອກ.

3. ອາການເຈັບທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງ: ຖ້າລູກຍົກຂາຂຶ້ນລະດັບເອິກພ້ອມທັງຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງຮຸນແຮງສິ່ງດັ່ງກ່າວອາດເປັນສັນຍານບົ່ງບອກວ່າ: ລູກມີບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ, ເຊິ່ງສາມາດສັງເກດຈາກການຮ້ອງໄຫ້, ຖ່າຍເປັນມູກປົນເລືອດ, ມີໄຂ້ ແລະ ຮາກ, ເມື່ອມີອາການແບບນີ້ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງພາລູກນ້ອຍຂອງທ່ານໄປໂຮງໝໍທັນທີ.

ສ່ວນຫຼາຍເດັກນ້ອຍທີ່ນອນຍົກຂາທັງສອງເບື້ອງຂຶ້ນມາລະດັບເອິກອາດເປັນພຽງການຫຼິ້ນກັບຕົວເອງເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ເປັນຄວາມຊິນເຄີຍຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງຂອງແມ່ເທົ່ານັ້ນ. ສິ່ງສຳຄັນຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງສັງເກດລູກນ້ອຍເປັນປະຈຳເພາະລູກນ້ອຍຈະບໍ່ສາມາດບອກອາການເຈັບໃຫ້ພໍ່, ແມ່ຮັບຮູ້ດ້ວຍການເວົ້າແຕ່ຈະໃຊ້ທ່າທາງ ແລະ ການຮ້ອງໄຫ້ແທນ.ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ