• ອາຈານຄູ່ຜົວເມຍ ຜູ້ທຳອິດທີ່ສິດສອນກ່ຽວກັບ “ເພດສຶກສາ”

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 07 ມັງກອນ 2021 (17.17 ນ.) Read : 1,268

ພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ ນຳໂດຍ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການ
UNFPA Laos
, ໃນປີ 2019, ອາຈານ ປັນ ວົງຄຳແດງ (ຂວາ) ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການ ນຳໃຊ້ປື້ມຄູ່ມືຄູ ວິຊາ ເພດສຶກສາ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍອີງໃສ່ ຄຳແນະນຳສາກົນກ່ຽວກັບເພດສຶກສາ (ITGSE). ໃນຖານະເປັນຄູສອນ, ອາຈານ ປັນ ໄດ້ລິເລີ່ມແນວທາງການຮຽນ-ການສອນກ່ຽວກັບ ເພດສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານຜູ້ອື່ນລວມທັງເມຍ (ຊ້າຍ) ຂອງລາວເອງນຳ ຜູ້ເຊິ່ງເປັນອາຈານສອນເພດສຶກສາເຊັ່ນດຽວກັນ. ລາວໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄູ-ອາຈານ ເວົ້າເຖິງ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງໄວໜຸ່ມ ພາຍໃນຫ້ອງຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ. ເພິ່ນໄດ້ຄັດສັນເອົາກິດຈະກຳຕ່າງໆຈາກປື້ມຄູ່ມືຂອງຄູ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ ວິຊາ ຊີວະສາດ ທີ່ເວົ້າເຖິງພັດທະນາການຂອງມະນຸດ, ການເຕີບໃຫຍ່, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອາລົມໃກ້ຊິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງຮ່າງກາຍ ຂອງເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ.
“ຂ້ອຍຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈໃນຕົນເອງ ແລະ ຜົວຂອງຂ້ອຍຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເລືອກອາຊີບຄູ. ທຸກການສິດສອນ, ທຸກຄຳເວົ້າ, ທຸກໆບົດຮຽນທີ່ເຮົາໄດ້ສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງ, ຍ້ອນພວກເຮົາເຊື່ອວ່າທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນ ຈະເປັນແຮງຜັກດັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີ ການຕັດສິນໃຈໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີທາງເລືອກທີ່ດີໃນອະນາຄົດ.” ກ່າວໂດຍ ອາຈານ ຈ່ອຍ.
“ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເປັນກຽດຫຼາຍທີ່ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມການຮຽນ-ການສອນ ເພດສຶກສາ. ທັດສະນະຂອງນັກຮຽນຕໍ່ກັບການຮຽນເພດສຶກສາ ຖືວ່າປ່ຽນໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນຫຼາຍ. ຫຼາຍຄົນຍັງອາຍໃນຕອນທຳອິດ, ແຕ່ດຽວນີ້ກ້າທີ່ຈະຖາມຄຳຖາມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນກິດຈະກຳໃນຫ້ອງຮຽນເລື້ອຍໆ, ບາງຄົນຍິ່ງເລີ່ມຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງພດ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມດ້ວຍຕົນເອງ.” ກ່າວໂດຍ ອາຈານ ປັນ.
ອາຈານ ຈ່ອຍ ໄດ້ສຸມເຫື່ອເທແຮງໃນການໝູນໃຊ້ເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືສອນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຂອງຕົນ ໃນເວລາສອນວິຊາ ຊີວະສາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄູ-ອາຈານເຫຼົ່ານີ້ກໍຍັງພົບກັບອຸປະສັກທີ່ກ່ຽວພັນກັບການນຳໃຊ້ອຸປະກອນປະກອບການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຊົ່ວໂມງສອນກໍຍັງຕໍ່າອີກດ້ວຍ. ເພິ່ນໄດ້ມີຈຸດປະສົງຢາກໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ພະນັກງານອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາເພີ່ມຊົ່ວໂມງການຮຽນ-ການສອນກ່ຽວກັບເພດສຶກສາ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທັງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າຊົ່ວໂມງຮຽນວິຊາ ຊີວະສາດ ພຽງຢ່າງດຽວ.
ປະຈຸບັນໃນ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມພາກລັດ 45 ແຫ່ງ ໄດ້ລິເລີ່ມການຮຽນ-ການສອນ ເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນ, ມີຄູ-ອາຈານ 110 ຄົນ ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 25,000 ຄົນໄດ້ຜ່ານຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ. ອາຈານ ປັນ ແລະ ອາຈານ ຈ່ອຍ ໄດ້ເລີ່ມການຮຽນ-ການສອນ ເພດສຶກສາ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບປະເທດມຽນມາ ທີ່ ເມືອງ ເມິງ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເມືອງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ.
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄຳໝາຍໝັ້ນຕໍ່ກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ICPD25, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການເສື່ອມສານເພດສຶກສາຕາມເກນອາຍຸເຂົ້າໃນລະບົບການສຶກສາໃນລະດັບປະຖົມ, ມັດທະຍົມ, ວິຊາຊີບ ແລະ ສະຖາບັນການເຝິກອົບຮົມອື່ນໆໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ. ອົງການ UNFPA ມຸ່ງຫວັງທີ່ຈະຂົນຂວາຍເອົານັກວິຊາການ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມມື ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຮ່ວມມືໃນການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນເພດສຶກສາ ໂດຍການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຄູ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ຄວາມຮູ້ໃຫ້ໄວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາຍ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຈະບໍ່ປ່ອຍປະຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ: ທັງຜູ້ທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຜູ້ທີ່ມາຈາກຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ, ຜູ້ທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ.

ທີ່ມາ: UNFPA Laos
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ