• ລາວ ຮັບຮອງເອົາຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງຜະດຸງຄັນ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 29 ມີນາ 2021 (14.44 ນ.) Read : 2,751

ໃນວັນທີ 26 ມີນາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜະດຸງຄັນ ເພື່ອໃຫ້ແພດ ແລະ ຜູ້ມີອຳນາດຕັດສິນໃຈ ແລະ ຜູ້ ອຳນວຍການທາງການແພດທຸກຄົນ ເຂົ້າໃຈເຖິງບົດບາດຂອງຜະດຸງຄັນ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກສຳລັບພວກເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະ ພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຜະດຸງຄັນ, ເຊິ່ງເອກະ ສານດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະຖືກນຳໃຊ້ເປັນພື້ນຖານ ສຳລັບການປັບປຸງຫລັກສູດ 3 ປີ ຂອງຜະດຸງຄັນທີ່ຈະເລີ່ມປະຕິບັດໃນປີນີ້.
ທ່ານ ດຣ. ນາງ ແສງມະນີ ຄຳບຸນເຮືອງ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະ ພາບ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນຈາກອົງການ UNFPA ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ ໄດ້ຫລຸດລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ການລົງທຶນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງມະນຸດ, ເຊິ່ງສຸຂະພາບ ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງມະນຸດ ຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນ ຈະມີສະມັດຕະພາບ ແລະ ການລົງທຶນຫລາຍຂຶ້ນເມື່ອມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ.
ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເອ. ຄານ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການ UNFPA ໄດ້ສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນທີ່ມາຈາກຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ໃຫ້ກາຍເປັນຜະດຸງຄັນ ໃນການປັບປຸງການເບິ່ງແຍງຕາມຊຸມຊົນ. ການເຮັດວຽກຜະດຸງຄັນແບບມືອາຊີບໃນລາວ ແມ່ນພື້ນຖານໃນການເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈສູງ ບັນດາຄາດໝາຍລວມ ທັງການຍຸດຕິການຕາຍຂອງແມ່ໃນປີ 2030, ໂດຍເພີ່ມອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງ ເຂົ້າໃນການຝຶກທັກສະ ໃນການເກີດລູກໃຫ້ໄດ້ 90%; ເພີ່ມອັດຕາການຄຸມກຳເນີດທີ່ທັນສະໄໝເປັນ 70% ແລະ ສຸກສາລາທັງໝົດຄວນມີຜະດຸງຄັນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄົນ.ທີ່ມາ: ປະເທດລາວ Pathedlao
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ